Aansluiting door samenwerking

Samenwerken aan nog betere aansluiting bij praktijk en scholingsbehoefte in palliatieve zorg

Onze uitdaging is om nog beter aansluiting te vinden bij de scholingsbehoefte

Alle zorgverleners in de palliatieve zorg deskundig; dat is de stip aan de horizon. Het Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam-Diemen (NPZA) en VUmc Academie onderzoeken samen hoe zij dit het beste kunnen realiseren. Een zoektocht waarbij de inzet is elkaar aan te vullen.

Nu is het ongeveer zo: VUmc Academie biedt, in samenwerking met Finivita, de Basiscursus palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen aan, een online module met aansluitend interactieve verdiepingssessies. Het NPZA biedt, evenals de andere regio-netwerken, op haar beurt deze basisscholing aan haar achterban aan. Naast de eigen casuïstiekbesprekingen en bijeenkomsten. Wies Wagenaar, netwerkcoördinator NPZA: “Onze taak is te zorgen voor verbinding in het netwerk en, binnen het kwaliteitskader palliatieve zorg, te zorgen voor deskundige werknemers op de werkvloer. Daar voorziet de Basiscursus voor een groot deel in, maar er is ook behoefte aan scholing waar binnen het netwerk op dat moment vraag naar is.” Arlette Bakker, sinds februari 2022 programmacoördinator Palliatieve zorg bij VUmc Academie: “Onze uitdaging is om nog beter aansluiting te vinden bij de scholingsbehoefte van de netwerken. De ontwikkelingen gaan snel, dus structureel bijleren en kennis en ervaringen vanuit verschillende vakgebieden uitwisselen, is enorm belangrijk. Gelukkig zijn wij partner in het NPZA en maakt VUmc Academie onderdeel uit van de Innovatiegroep Deskundigheidsbevordering. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de visie van het NPZA op het gebied van deskundigheidsbevordering. En kunnen we gezamenlijk onderzoeken waar wij als scholingsexpert ondersteuning kunnen bieden of het netwerk kunnen aanvullen.”

Onze taak is te zorgen voor verbinding in het netwerk

We willen ook draagvlak creëren bij organisaties en teamleiders

Verdiepingslessen Eén manier waarop VUmc Academie wil voorzien in de behoeften uit het veld, is de ontwikkeling van specifieke verdiepingslessen, vertelt Arlette. Denk aan een module over pijn in combinatie met farmacotherapie voor verpleegkundigen in de thuiszorg. Of een module over de ontwikkelingen op het gebied van palliatieve sedatie. Modules die gedifferentieerd zijn naar niveau, maar wel zo ingericht dat de uiteindelijke kennis en vaardigheden van de verschillende niveaus in de praktijk op elkaar aansluiten. Deze modules kunnen als maatwerkscholingen op locatie of bijvoorbeeld als train de trainer-scholingen gegeven worden. Zowel als open aanbod of op aanvraag vanuit een organisatie. Arlette: “Met de ontwikkeling van zulke modules zijn we hard aan de slag. Uiteraard in afstemming met het gehele werkveld, dat verder reikt dan alleen de netwerken. We leveren immers ook maatwerk en trainen op vraag van individuele organisaties, in de regio Noord-Holland, Flevoland en daarbuiten.”

Belegd bij VUmc Academie Het NPZA ziet kansen in het aanbod van onderwijsmateriaal dat ontwikkeld is binnen het Palliantie-programma van ZonMw. Wies: “Er is zoveel mooi onderwijsaanbod waar nu niemand eigenaar van is. Er zijn complete trainingen en e-learnings die onderhouden en doorontwikkeld moeten worden. Deze scholingen zouden bij VUmc Academie belegd kunnen worden. Zeker nu het Palliantie-programma met nieuwe subsidierondes en dus nieuwe projecten doorgaat. Het zou mooi zijn wanneer VUmc Academie met bestaande trainingen zou kunnen ondersteunen. Helaas is dit nog niet zover.” Volgens Wies ligt hier een mooie samenwerkingsmogelijkheid. Ook Arlette ziet dit als een kans die nog nader onderzocht kan worden. “Daarmee zouden we het werkveld kunnen ondersteunen bij de toekomstige ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg. Dat past ook bij de visie van VUmc Academie. Inzetten op samenwerking en het faciliteren van maatwerk.”

Aandachtsvelders In het kader van de nieuwe visie van het NPZA, waarbij de focus ligt op het naar de werkvloer brengen van het kwaliteitskader palliatieve zorg, ziet Wies ook een nauwere samenwerking voor zich in de scholing van zogenaamde Aandachtsvelders Palliatieve Zorg. Zorgprofessionals die vanuit hun positie de uitgangspunten van het kwaliteitskader binnen hun organisatie kunnen uitdragen. “Inhoudelijk worden deze Aandachtsvelders getraind door palliatieteams en -commissies, of zoals in het Amsterdam UMC, door VUmc Academie”, vertelt Wies. “Het NPZA biedt Aandachtsvelders sinds kort een training gericht op hun rol: leiderschap en het overbrengen van kennis. Maar wij zijn geen scholingsinstituut.” Komend jaar gaat het NPZA nog zelf door met deze trainingen. Met name om te onderzoeken of ze het gewenste effect hebben. Wies: “Het gaat namelijk om meer dan deze training alleen. We willen ook draagvlak creëren bij organisaties en teamleiders, en onderzoeken hoe we ondersteuning van zorgprofessionals in die specifieke rol van Aandachtsvelder kunnen continueren.”

Steeds dichterbij We hopen in 2023 in gesprek te zijn met VUmc Academie over hoe we een en ander kunnen doorzetten en borgen.” Arlette: “Wij zullen deze ontwikkelingen volgen. Het is een mooi voorbeeld van waar we samen een brug kunnen slaan.” Zowel Arlette als Wies weten het zeker: door samenwerken, nieuwsgierig te zijn en een onderzoekende houding aan te nemen, komt die stip aan de horizon steeds dichterbij.

Door middel van de ontwikkeling van specifieke verdiepingslessen willen we voorzien in de behoeften uit het veld

Meer weten over scholing op het gebied van palliatieve zorg?